Stat24

Wypowiedzenie umowy

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego oraz punkt III ust. 4 „Regulaminu usług Stat24”, który dostępny jest pod adresem http://www.stat24.com/Regulamin/index.html (dalej jako „Regulamin”), niniejszym wypowiada umowę w zakresie świadczenia usług nieodpłatnych zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem. Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 28 lutego 2018 roku, to jest z upływem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 28 lutego 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne.

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?